biuro rachunkowe Kraków 9 usługi księgowe Kraków 22
usługi księgowe Krakówbiuro rachunkowe Krakówusługi księgowebiuro rachunkoweusługi księgowe Kraków 2biuro rachunkowe Kraków 11
usługi księgowe Kraków
News

Promocja 2008
03.2008
Dla Naszych Nowych Klientów, którzy podpiszą z nami umowę na świadczenie usług na rok 2008 gwarantujemy 50% upust cenowy za pierwszy miesiąc usług!!!

>> szczegóły

Promocja dla stałych klientów
03.2008
Miesiąc za darmo!!!

>> szczegóły
| Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje | Polityka prywatności | Mapa serwisu |
 

 

REJESTR PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO -PRAWNYCH

Obowiązek prowadzenia:

Zobowiązani do prowadzenia rejestru są przedsiębiorcy nabywający rzeczy przeznaczone do przerobu lub sprzedaży, gdy osoba, od której kupują, nie jest podatnikiem VAT. Osoby te są zobowiązane zamieszczać adnotację o pobraniu podatku na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności cywilnoprawnej, ze wskazaniem kwoty podatku i pozycji rejestru, pod którą kwota ta została wpisana.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 05.12.2000 (Dz.U. Nr 108, poz. 1153).

Obowiązek podatkowy powstaje:

 • z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej;
 • z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną;
 • z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki;
 • z chwilą uprawomocnienia się odpowiedniego orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody;
 • z chwilą powołania się przez podatnika na okoliczność dokonania czynności cywilnoprawnej - jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania.

Podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy

 • przy umowie sprzedaży - na kupującym;
 • przy umowie zamiany - na stronach czynności;
 • przy umowie darowizny - na obdarowanym;
 • przy umowie dożywocia - na nabywcy własności nieruchomości;
 • przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności - na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności;
 • przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - na użytkowniku lub nabywającym prawo służebności;
 • przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego - na biorącym pożyczkę lub przechowawcy;
 • przy ustanowieniu hipoteki - na składającym oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki;
 • przy umowie spółki cywilnej - na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki - na spółce.

Rejestr podatku od czynnosci cywilno-prawnych

Rejestr podatku od czynnosci cywilno-prawnych powinien zawierać następujące rubryki:

 1. liczbę porządkową,
 2. datę wpisania do rejestru dokumentu stwierdzającego dokonanie czynności cywilnoprawnej,
 3. datę i numer dokumentu,
 4. imię i nazwisko albo nazwę lub firmę,
 5. numer identyfikacji podatkowej
 6. miejsce zamieszkania (siedzibę) sprzedawcy,
 7. kwotę należności,
 8. stawkę podatku,
 9. kwotę pobranego podatku
 10. uwagi

W przypadku, gdy w urządzeniach księgowych zakupujący posiada wyodrębniony rachunek podatku umożliwiający kontrolę prawidłowości i terminowości jego poboru, płatnicy mogą, za zgodą organu podatkowego(Naczelnika Urzędu Skarbowego), zaniechać prowadzenia rejestru podatku.

Przykładowy rejestr podatku od czynnosci cywilno-prawnych :

L.p.

Data wpisu

Data wystawienia dokumentu

Numer dok.

Nazwa organizacji (imię i nazwisko)

NIP

Adres siedziby kontrahenta

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Numer dok.

Kwota należności

Stawka podatku (%)

Kwota pobranego podatku

uwagi

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Suma

 

 

 

 

 

 

 
 

Pliki do pobrania

Rejestr podatku od czynności cywilno-prawnychRejestr podatku od czynności cywilno-prawnych.doc

Rejestr podatku od czynności cywilno-prawnychRejestr podatku od czynności cywilno-prawnych.pdf

Powyższe informacje aktualizowane są okresowo i mogą być niezgodne z obowiązującym stanem prawnym.

 
 
O firmie | Usługi | Kontakt | Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje
 
© Copyright 2000 - 2008 Biegły Rewident Bernadeta Wenda. All Rights Reserved.