Najlepsi fachowcy!
News

Promocja 2008
01.2008
Dla nowych Klientów, którzy podpiszą z nami umowę na świadczenie usług rachunkowych na rok 2008 gwarantujemy 50% upust cenowy za pierwszy miesiąc!!!

>> szczegóły

Promocja dla stałych klientów
01.2008
Miesiąć za darmo!!!

>> szczegóły
| Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje | Polityka prywatności | Mapa serwisu |
 

Polska Klasyfikacja Działalności

Nowa klasyfikacja działalności - PKD 2007

A

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

B

Górnictwo i wydobywanie

C

Przetwórstwo przemysłowe

D

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

E

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

F

Budownictwo

G

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

H

Transport i gospodarka magazynowa

I

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

J

Informacja i komunikacja

K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

L

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

M

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

N

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

O

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

P

Edukacja

Q

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

R

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

S

Pozostała działalność usługowa

T

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

U

Organizacje i zespoły eksterytorialne

W celu uzyskania dodatkowych informacji o cenniku usług biura rachunkowego prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 
 
O firmie | Usługi | Kontakt | Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje
  
© Copyright 2000 - 2008 Biegły Rewident Bernadeta Wenda. All Rights Reserved.